מבנה חברת OFFSHORE

//

Memorandum and Articles of Association

כל קבצי ה- IBC  של החברה תזכיר, תקנון ותעודת ההתאגדות של החברה (M&A) חייבים להיות מונפקים ברשם החברות או ע"י הברוקר במדינה בה נרשמה החברה. מסמכים אלו יכולים להיות גם קצרים אך מפורטים מאוד והכל תלוי במדינה במסוימת בה נרשמה החברה ועל הפרקטיקות של סוכן ההתאגדות. במסמכים אלו ניתן לקבל מידע כללי על החברה, הון רשום, אובייקטים תפעוליים, ההליך למינוי ופיטורי דירקטורים ונושאי משרה, אחריות נושאי משרה, הקצאת מניות, פירוק, עניינים מנהליים.
התזכיר והתקנון חתומים בדרך כלל בחברה אוף שור ע"י  Subscriber" או "Incorporator (בדרך כלל מדובר בנציג המקומי שהקים את החברה). בדרך כלל הנציג משמש כבעל מניות ראשוני וזה מאחר ומקים החברה לא יכול לנסוע ליעד ולחתום על המסמכים (אלא אם אתה בעל טיול אקזוטי). לאחר הרישום המניות עוברות לאותו בעל המניות האמיתי אשר הקים ושילם על החברה.
כאשר מדובר במניות למוכ"ז אז למעשה בעל החברה מקבל שטר מניות, שטר המניות והמחזיק בו הוא הבעלים של החברה בפועל, כלומר אם בעל החברה מעביר את שטר המניות לאחר, מקבל העברה הוא יהיה הבעלים החדש של החברה. שיטה זאת הייתה פופולארית מאוד בעבר אך כיום קיימת רק בכמה מקומות בודדים כגון BVI.


משה סטרוגנו עו"ד